Řeč je o lidech žijících v sousedství opavské akciové společnosti Seliko trading. Přes veškeré stížnosti a podanou petici se podle nich nic nezměnilo.

„Opavský magistrát by měl mít zájem na tom, aby všichni občané Opavy mohli spokojeně bydlet. Platíme daně jako všichni daňový poplatníci, nejsme nijak zvýhodněni. Nejedná se jen o hluk, ale také o znečišťování životního prostředí,“ uvedla obyvatelka Vojanovy ulice Antonína Dryjová se slovy, že společnost Seliko trading používá kotelnu na tuhá paliva s kovovým rezonujícím komínem. Na nesnesitelný hluk pak poukázali mnozí další, například Vlasta Paterová. Jak zmínila, kvůli hluku nemůže v noci spát.

(rr)

V noci se nevyspíme, shodují se lidé žijící v sousedství opavského závodu

Stěžují si, že se v noci příliš nevyspí. Příčinou jsou zvuky, které vycházejí ze společnosti Seliko trading. Přestože je místní lidé slyší pouze v krátkých intervalech, vadí jim. V některých případech se staly dokonce příčinou toho, proč přestěhovali své ložnice do druhé části domu. Tak přesně toto zažívají obyvatelé ulic Vojanova a Mostní.

„Ruší mě to. Myslím, že jdou slyšet v každou denní dobu. Kotelna jim jede ve dne i v noci,“ uvedla Hana Křížová. Stejný názor sdílí i státní zaměstnankyně Pavlína Janečková. „Komín máme na konci zahrady. Spouštějí ho pětkrát odpoledne a dvakrát až třikrát po desáté hodině večerní,“ vysvětlila se slovy, že kvůli nepříjemnému hluku přestěhovali obytnou místnost směrem ze zahrady do ulice.

K problému se vyjádřila rovněž důchodkyně Květa Knorová, která bydlí v protějším domě. „Mně osobně hluk nevadí. Sousedka ale bydlí v těsné blízkosti a hluk z komína jí vadí. Nemůže kvůli toho usnout,“ vysvětlila. Poukázala i na to, že kdysi v těchto místech bylo mnohem rušněji. „Jezdily zde kamiony, které dovážely zeleninu,“ uvedla.

Klidné noci nemá ani Vlasta Paterová z Mostní ulice. „Žilo by se nám dobře, kdyby tady hluk nebyl. V noci nemůžu spát, okna se nedají otevřít vůbec,“ řekla.

Jak na situaci reagují obyvatelé bydlící opodál? „Nezdá se mi, že by továrna byla hlučnější,“ řekl například padesátiletý strojař Jaroslav Češek. Podobná slova zazněla i z úst šestadvacetileté sociální pracovnice. „Zvuky mi nevadí. V těchto místech se zdržuji málo,“ podotkla.

Odpovědi dotázaných se lišily v závislosti na tom, v jaké blízkosti od továrny se jejich dům a zahrada nacházely. Ať už však zněla jejich odpověď jakkoliv, shodli se v jednom. V těsné blízkosti továrny by sami bydlet nechtěli, nebo by tuto nabídku důkladně zvažovali.

(kat)

Mluvčí opavské radnice: Stížnost jsme řešili

Stížnost lidí žijících v okolí Selika trading řešil odbor kontroly letos na jaře. Taková jsou slova tiskového mluvčího opavského magistrátu Jana Šindlera. „Odbor kontroly provedl příslušná místní šetření a při řešení stížnosti spolupracoval s odborem hlavního architekta a územního plánu, odborem životního prostředí a odborem výstavby. Stížnost řešil také s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a vedením firmy Seliko trading, a.s.,“ vysvětluje Jan Šindler.

Vedení společnosti pak podle jeho slov odboru kontroly popsalo, jaké kroky ke snížení hlučnosti a zápachu už podniklo a jaké kroky ještě podnikne. „Podle šetření se společnost snaží přesouvat hlučné výrobní prostory co nejdále od bytové zástavby, přesunuje nebo plánuje přesun některých výrobních kapacit pryč z areálu, činnost některých provozů společnost zcela ukončila,“ řekl Šindler se slovy, že firma upravila dobu expedice výrobků na denní provoz, omezila a změnila noční provoz vysokozdvižných vozíků. „Letos odstranila některé nakládací rampy a řeší provoz kotelny,“ doplnil.

(rr)

Provoz nám způsobuje zdravotní problémy, tvrdí Opavanka

Celkové chvění těla, bolesti břicha, hlavy či narušení srdeční činnosti. Takové zdravotní komplikace způsobuje obyvatelce Vojanovy ulice Antoníně Dryjové provoz Selika trading. Alespoň takto to řekla naší redakci.

Konkrétním důvodem těchto zdravotních problémů je podle jejích slov noční i denní hluk a vibrace, které pronikají do jejího rodinného domku na Vojanově ulici v Opavě. „Vibrace vycházejí pravděpodobně z pohyblivých roštů, které se nesou domem, narušují jeho stabilitu, ničí majetek a zdraví. Třesy se totiž projevují hlavně při spánku, prostupují celým tělem. Je to k nevydržení,“ popisuje Antonína Dryjová s tím, že ani drahé léky na spaní nezabírají.

„Jsem důchodce a situace je pro mne po všech stránkách velice svízelná,“ podotkla. Jak dále uvedla, k výraznému zvýšení hluku z provozu došlo na podzim loňského roku. „Tyto negativní nezdravé jevy se staly pro občany žijící v bezprostřední vzdálenosti od hlukových zdrojů neúnosné a po jednotlivých stížnostech občanů byla v březnu tohoto roku sepsána petice,“ pokračuje.

Tu podepsali jak obyvatelé Vojanovy, tak Mostní ulice. „Nevíme, jaká je hluková hladina. Víme jen, že dříve taková hlučnost nebyla a vůbec ne v nočních hodinách, neboť se dodržoval noční klid,“ řekla. Zmínila, že doufali v to, že se provozy v obydlených částech Opavy budou rušit, nebo alespoň omezovat.

„Opak je však pravdou. Seliko trading se stále rozrůstá. Příkladem toho je nově budovaná hala pod našimi okny, která je ještě v kolaudaci. Podala jsem odvolání. Vysokozdvižné vozíky by nás totiž svým hlukem obtěžovaly ještě více“ podotkla. Nakonec uvedla, že jim Seliko trading slibovalo, že v červnu 2008 bude postavena nová plynová kotelna, neboť ta stávající je převážně největším zdrojem hluku. „Pro nedostatek peněz se termín odložil na konec tohoto roku. To je však termín nezávazný,“ dodala.

(rr)

Hluk nejspíš překročil limity

Lze předpokládat, že hluk z provozu opavského závodu Seliko trading překračuje stanovené hygienické limity. Redakci to řekl krajský hygienik Pavel Jiříček. „Vzhledem k tomu, že měření bylo provedeno teprve toto úterý, nejsou konečné výsledky provedeného měření ještě k dispozici.

Podle informace pracovníků, kteří se měření zúčastnili, lze předpokládat, že hluk z provozu uvedeného závodu stanovené hygienické limity překračuje,“ řekl. Upozornil však, že jakékoliv definitivní závěry v dané věci bude možno činit až po obdržení konečných výsledků provedeného měření.

(rr)

Z předepsaných limitů nevybočujeme, tvrdí ředitel Selika trading, a.s., Roman Souček

Lidé žijící v blízkosti SELIKA si stěžují na nesnesitelný hluk a zplodiny. Víte o tomto problému?

O problému zvýšeného hluku a dalších jsme byli informováni koncem listopadu loňského roku, a to konkrétně paní Antonínou Dryjovou. Je nutné však zdůraznit, že její sdělení v té době bylo ojedinělé. Svou stížnost však paní Dryjová byla ochotna zrušit v případě, pokud jí uhradíme výměnu oken jejího bytu (náklad necelých sto tisíc korun). Pochopitelně tento návrh byl pro naši firmu nepřijatelný, a to především vzhledem k jeho účelovosti.

Následně proběhlo jednání s občany, které paní Dryjová přizvala formou petice. Aktivně jsme se setkání zúčastnili a občany informovali, jaké kroky přijmeme. Naše návrhy, které postupně realizujeme, občané přijali tehdy s uspokojením jako dostatečné.

Celá záležitost byla také řešena se statutárním městem Opava a dalšími orgány státní správy. Dle „Vyjádření ke stížnosti (petici)“ statutárního města Opava nebyly zjištěny pochybení na straně SELIKA. Mimo tohoto proběhlo šetření i v bytě paní Dryjové, kdy opět pochybení nebylo zjištěno.

O problému emisí nás nikdo neinformoval. Náš provoz splňuje zákonem předepsané limity. Neumíme si tedy vysvětlit pravou motivaci při poukazování na tento, pravděpodobně neexistující, problém.

Cílem společnosti SELIKO trading, a.s., je udržovat dobré vztahy s jednotlivými sousedy, chovat se šetrně k životnímu prostředí tak, abychom našim potomkům mohli předat naši zem v dobrém stavu. V tomto smyslu i činíme kroky, které nejsou motivovány jen touto stížností, ale jdou vstříc ekologickým potřebám. Jde však o proces, který si žádá značných finančních investic a potřebuje i jistý čas pro realizaci.

Snažili jste se tento problém nějak řešit?

Problém se samozřejmě snažíme od začátku aktivně řešit, i přes skutečnost, že nevybočujeme z předepsaných limitů. Je tedy naší dobrou vůlí a ekologickou motivací být šetrnější ke svému okolí, než je dáno normativy. Tento pohled je součástí filozofie podnikání celé společnosti.

Společnost SELIKO trading, a.s., převzala závod ve velice složité ekonomické situaci, kdy jeho předchozí provozovatel balancoval na hranici přežití. Ihned byla zahájena restrukturalizace, která mimo jiné řeší i otázku použitých technologií, energetického hospodářství a životního prostředí.

V rámci tohoto procesu a připomínek spoluobčanů došlo k těmto krokům:
- přenosu výroby sterilizovaných okurek do jiného závodu
- přenosu výroby sterilizované zeleniny do jiného závodu
- přenosu výroby džemů do jiného závodu (těmito kroky došlo k výraznému snížení objemu nepřetržité výroby právě v závodu Opava)
- změně logistického rozložení skladovacích ploch (na opačnou stranu závodu – směrem k dalšímu průmyslovému objektu )
- změně expedičních hodin – od 6.30 do 14.00 hod.
- změně regulace vnitropodnikové dopravy do vnitřních cest a na komunikace sousedící s dalším průmyslovým objektem
- opravě odtahu spalin kotelny
- k přesunu skladiště obalových materiálů na druhou stranu provozu
- vybudování nové skladové haly s vnitřním zapojením do systému skladů. Hala však stále, vzhledem k odvolání paní Dryjové, není zkolaudována. Zadní část závodu musí být tedy obsluhována venkovními cestami.

Je však s podivem, že přes veškeré provedené kroky a investice, tento problém vznikl až v letošním roce, kdy právě „hlučná“ výroba byla ukončena a převedena.

Děláte nějaká opatření ke snížení hlučnosti?

Jak již bylo řečeno v první odpovědi, nejsou naší motivací pouze připomínky sousedů. V rámci započaté restrukturalizace se připravuje i komplexní změna systému výroby energií, která přinese i výrazně lepší ekologické podmínky. Tímto krokem mimo jiné nahradíme zastaralou uhelnou kotelnu novou, plynovou.

Dojde ke snížení emisí, bude instalován jiný systém odvodu spalin a odpadnou činnosti spojené s manipulací s uhlím. Osobně si myslím, že právě tento krok přinese úplné uspokojení sousedů, kdy provoz kotelny s sebou určitou hlučnost nese, i když je v normě. Navíc touto investicí dojde i k nahrazení dvou steriloven pouze jednou, a to na druhé straně provozu, v sousedství dalšího průmyslového objektu.

Jedná se však o investici v řádech desítek milionů korun, kdy konečnému rozhodnutí musel předcházet energetický audit, s plánovaným uzavřením k jednadvacátému červenci tohoto roku. Předpokládaná realizace tohoto projektu je do konce října letošního roku. Nad rámec této investice zvažuje vedení společnosti zásadní rozhodnutí o vybudování nového závodu na takzvané „zelené louce“, kdy by došlo k opuštění stávajícího výrobního závodu.

Zde předpokládáme schválení projektu do konce roku 2008 a realizaci do konce roku 2010. Jak je patrné z mých odpovědí, a i z již provedených kroků, je cílem naší společnosti rozvíjet dobré sousedské vztahy. Musíme však mít na zřeteli i rozvoj značky SELIKO, kterou se snažíme vrátit zpět na výsluní středoevropského potravinářského trhu, a být tak i dobrým reprezentantem města Opavy.