Dosud je příbuzní mohli získat jen v nemocnici a pouze osobní konzultací s ošetřujícím lékařem.

Telefonická informace však může být poskytnutá jen na základě bezpečnostního hesla, které si zvolí pacient nebo oprávněná osoba. Pacient si ho zvolí sám v případě, že mu to zdravotní stav umožní a pokud ne, určí heslo osoba blízká.

O stanovení hesla a jeho zavedení do zdravotnické dokumentace může pacient, členové rodiny nebo osoby blízké lékaře požádat hned po hospitalizaci. Osobou blízkou je míněný hlavně příbuzný v přímé řadě, tedy rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata a také sourozenec i životní partner.

Osoba oprávněná musí prokázat svou totožnost, a tím svůj nárok na informace předložením dokladu totožnosti, tedy občanského průkazu nebo cestovního pasu. Udané heslo zapíše pracovník nemocnice do pacientovy zdravotnické dokumentace a jeho správnost potvrdí přítomný žadatel svým podpisem. To vylučuje možnost zadávat bezpečnostní heslo telefonicky.

Pokud budou splněné veškeré podmínky, telefonické informaci ze strany lékaře už nic bránit nebude.

Používání komunikačního hesla však podléhá přísným pravidlům. Pokud volající zadané heslo neřekne správně, nic se od lékaře nedozví. Telefonické podávání informací bude využíváno také zdravotníky.

V případě zhoršení zdravotního stavu pacienta, jeho přeložení na jiné oddělení, do jiného zdravotnického zařízení, nebo úmrtí budou moci rychle kontaktovat určené příbuzné a informovat je o nastalé situaci.